24. 5. 2019 – Noc kostelů v Hoštce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled programu:

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 24. 5. 2019 – Noc kostelů v Hoštce

Zjevení Panny Marie, které vidělo 250 000 lidí

Překlad článku ze serveru Svetlo Sveta 6. května 2019

Snad nejvýznamnější zjevení Panny Marie pro koptské věřící, je to, které se odehrálo na místě, kde stojí kostel, který byl postaven na místech, na němž podle tradice žila Svatá rodina během jejího pobytu v Egyptě. Zjevení začalo 2. dubna 1968 a trvalo do roku 1971.

Muslimský autobusový mechanik postřehl něco zvláštního na místním koptském kostele zasvěceném Panně Marii v egyptském Zeitoune. Nejdříve si myslel, že jde někdo spáchat ze střechy sebevraždu, ale při lepším pohledu si všiml, že se jedná o siluetu ženy ve světle. Tento úkaz vidělo několik lidí, trval několik minut.

Následující týden se tento úkaz udál opět. Následující týden se to stalo třikrát a trvalo to celkem tři roky až do roku 1971. Mnoho věřících začalo hovořit o zjevování Panny Marie, oděné v zářivém světle. Skutečnost, že se zjevení uskutečňovalo na místě, kde podle tradice během svého útěku do Egypta přebývala Panna Maria se svatým Josefem a malým Ježíškem, rychle do světa rozšířilo příběh o zjevení. Samotný papež Pavel VI. kromě autority koptské církve chtěl mít zprávu z místa a vysílal tam své vyslance.

Zvláštností zjevení bylo, že úkazy byly volně pozorovatelné nejen vybranou skupinou lidí, ale všemi přítomnými lidmi bez rozdílu. Zjevení viděli dokonce i muslimové. Hlava koptské církve po přezkoumání zjevení vyhlásila události za „zázračné a autentické zjevení Panny Marie.“

Ve zprávě z místa zjevení zaslané Pavlovi VI. se můžeme dočíst:

Zjevení proběhly během různých nocí a pokračovaly v různé podobě. Přesvatá Panna Maria se někdy zjevila velmi viditelně, někdy více než odraz světla. Bylo ji vidět v době, kdy se otevíraly brány dómu. Někdy i na střeše dómu. Když v kleče uctila kříž, ten se oblékl do světla. Lidi, co se přišli podívat na zjevení, žehnala. (…) Zjevení trvaly dlouhou dobu, až 2 hodiny a 15 minut, jak tomu bylo v úterý, 30. Dubna 1968.

Zjevení pozorovali tisíce lidí různých náboženských denominací, Egypťané, ale i cizinci, klérus i vědci, lidé z různých postavení a profesí. Všichni zjevení viděli. Při zjeveních byla častokrát přítomna holubice, která je symbolem Ducha svatého.

Zjevení pozorovali i představitelé egyptské vlády, kteří neuměli najít žádné vysvětlení pro tento jev. Zjevení přišla v době, kdy Egypt byl poražen v egyptsko-izraelské válce a nebyla spojeny s žádným poselstvím, byla však velkým povzbuzením pro křesťany na Blízkém východě.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zjevení Panny Marie, které vidělo 250 000 lidí

Květen – měsíc Panny Marie

Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty, „přirozeným“ a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růže“, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. .. (Benedikt XVI. 9.5.2010)

1. 5. začíná měsíc zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Ve většině kostelů a kaplí se konají tradiční májové pobožnosti. Tato forma mariánské úcty začala v Itálii. Zde, v květnu roku 1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, se poprvé veřejně konaly po celý květen májové pobožnosti. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Květen – měsíc Panny Marie

TOLE LEGE!

TOLE LEGE!
Tak zněla slova, která slyšel sv. Augustin jednoho večera v zahradě. Byl to počátek jeho cesty k tomu, aby se z něj stal hluboce věřící křesťan, biskup a učitel církve. Ta slova mu byla inspirací k tomu, aby nastoupil poznání Božského Mistra a Pána.

I u nás ve farnosti se projevila touha poznávat více a lépe nauku víry. V tento čas bych tedy poprosil o kontaktování – jakési neformální přihlášení se (např. email na adresu farnosti farnost.steti@dltm.cz – uvést stačí jen jméno, nebo jména pokud píšete za více lidí a farnost naší kolatury ve které pravidelně navštěvujete bohoslužby), navržení vhodného termínu, a četnost setkání, abychom zjistili jaký byl zájem a v jakém místě.

Během setkání budou probírána základní  témata víry na základě Bible, církevních otců, a dalších autorů církevní tradice, aby konečné slovo dostal Katechismus katolické církve, abychom dosahovali správných závěrů a východisek pro duchovní život, jak to má na mysli sv. Petr, když píše: »žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu.« (2 Petr 1,20) a Církev Písmo napsala a proto má jediná právo jej vykládat. Předpokládaná doba setkání by pak byla 1 hodina maximálně 1, 5 hodiny.

Setkání budou zakončena modlitbou z bohatého pokladu tradice církve – růženec, breviář, které tvoří fundament modlitby katolické církve prověřený staletími jak krásou textů, tak efektem, neb na takovém fundamentu má stavět modlitba každého z nás.

 

 

 

Rubriky: Nezařazené, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TOLE LEGE!

Velikonoce 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna – Velikonoční pondělí mše Štětí 10:30!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoce 2019

Prorocká slova, které pronesl P. Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.

Německo zveřejnilo za rok 2018 největší nárůst vystoupení věřících z církve. V této souvislosti je dobré si připomenout prorocká slova vyslovená Josephem Ratzingerem v roce 1969 o budoucnosti církve.

„Budoucnost církve vzejde z těch, jejichž kořeny jsou hluboké a kteří žijí plností víry. Nevzejde od těch, kteří se přizpůsobují danému okamžiku nebo od těch, kteří jen druhé kritizují a považují se za měřítko posuzování věcí.
Obnova nebude pocházet ani z těch, kteří si volí snadnější cestu, kteří opouštějí víru, prohlašují, že vše, co klade požadavky na člověka, co požaduje, aby se člověk obětoval, je falešné, nadměrné, tyranské a legalistické. Na druhé straně toto všechno skrývá v sobě pozitivum. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prorocká slova, které pronesl P. Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.

Proč se mají zpovídat knězi, který je možná ještě hříšnější jak my?

Lidé se často ptají, proč se mají zpovídat knězi, když se mohou zpovídat přímo Bohu. Ve skutečnosti tím chtějí říct, proč se mají zpovídat knězi, který je možná ještě hříšnější jako oni.
Když jste občanem nějakého státu, máte nějaké práva a povinnosti. Stejně však jisté práva nemáte, pokud nezastáváte určitou funkci. Pokud se dostanete na takovou funkci máte práva, které ostatní běžní lidé nemají. Funkce předpokládá, že byste měli mít i určité osobní kvality na její provádění, ale i když je nemáte, právy disponujete. Pokud máte funkci, disponujete mocí z ní vyplývající, bez ohledu na to, zda jste morálně způsobilý ji zastávat.
Kolik starostů, ministrů či premiérů na světě je morálně mnohem horších, jako jsou běžní, řadoví občané, nad nimiž vládnou. Přesto, mají moc, kterou oni nemají a tato moc pramení právě z funkce, kterou zastávají.
Ježíš udělil apoštolům také moc, vyplývající z titulu přijetí svátosti kněžství. Jeho součástí je administrování svátostí věřícímu lidu. Nebudu na tomto místě rozebírat všechny svátosti, ale zaměřím se na Svatou zpověď, která je v centru mé úvahy. Představme si, že jedete na dovolenou a mezitím Vás vykradou. Soused přichytí zloděje a řekne mu za Vás, že mu odpouští, že sice vykradl celý Váš dům, ale může jít v klidu, je to v pořádku. Dávalo by to logiku? Jediný, kdo může stanovit podmínky odpuštění jste Vy jako oběť. Vy řeknete, co je třeba a jak je třeba postupovat, abyste vy přestali cítit křivdu. Stejně je to i se Svatým zpovědí.
Odpustit může jen ten, komu se ublížilo. Každý hřích, zda osobní nebo společenský je hříchem, protože je proviněním vůči Bohu. Proto Bůh v osobě Ježíše stanovuje podmínky a okolnosti, za kterých odpuštění je platné. Kristus jako oběť, uvedl podmínky, za kterých je odpuštění platné a pověřil tím kněze. Co rozváže je rozvázáno, což svážou je svázané. To jsou podmínky a forma odpuštění. Kněz při udělování svátosti je pouze Kristovým nástrojem. Kněz propůjčuje svůj hlas během zpovědi Kristu. Kristus přes kněžský hlas říká: „Odpouštějí se ti hříchy.“
Kněz je vázán pod hrozbou automatické exkomunikace tzv. zpovědního tajemství. Za žádných okolností nemůže kněz nikomu prozradit hříchy člověka. Je to právě proto, že hříchy, které se kněz dozví, nepatří jemu. Nestávají se součástí jeho informací, ale patří Kristu. Ani jeden hřích nemůže prozradit, ani kdyby měl za to podstoupit smrt. A dějiny jsou bohaté na příklady, kdy kněží při obhajobě zpovědního tajemství podstoupili smrt. Ani jeden hřích není individuální. Každý má nějaký dopad na bližního a především na církev. V ranné církvi dokonce i zpověď byla veřejná. Bylo to tak proto, že hříchy ničí Církev a věřící měli právo vědět, jakým způsobem a kdo na církev, na Kristovu nevěstu, hříchem zaútočil.
Pokud se stydíme za hříchy před knězem, jak se budeme stydět za hříchy před Veleknězem, kterým je Kristus. Zpověď je vždy příležitostí se na to zveřejnění svých hříchů, připravovat. Nic na konci totiž nezůstane skryté.
Ven. arcibiskup Fulton J. Sheen

Rubriky: Ke čtení, Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč se mají zpovídat knězi, který je možná ještě hříšnější jak my?

Arbiskup Orosch nejen o prezidentských volbách, ale i o politice a postní době

Vážení přátelé, bratři a sestry, přidávám odkaz na jasný křesťanský pohled, který vtělil trnavský arcibiskup Orosch do svého poselství na 1. neděli postní. Je to jasné slovo, které v této době potřebujeme jako křesťané slyšet mnohem častěji, abychom nebyli na pochybách, když je třeba postavit se na stranu Krista a jeho evangelia.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Arbiskup Orosch nejen o prezidentských volbách, ale i o politice a postní době

10 x ne Istanbulské úmluvě

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ISTANBULSKÉ  ÚMLUVĚ
Istanbulská úmluva (dále IÚ) je dokument Rady Evropy, který zaměřuje svoji pozornost na ochranu žen před násilím a domácím násilím. ČR ji podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy Emila Ruffera již v květnu 2016. Aby IÚ vešla v platnost, musí proběhnout schválení obou komor Parlamentu ČR – tzv. ratifikace. Podle mezinárodního práva lze v této fázi Radě Evropy oznámit, že se ČR nehodlá stát smluvní stranou. Tím by došlo k zneplatnění podpisu. Při bližším seznámení se zněním IÚ zjistíme, že obsahuje mnoho nesrovnalostí a absurdit, a proto vyvstává těchto 10x „NE“:

1. NADBYTEČNOST IÚ
V ČR již nyní máme zákony, které účinně potírají domácí násilí a násilí páchané na ženách (např. zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím). Samozřejmě je možné provést dílčí novelizaci stávajících právních předpisů, ale není třeba přijímat problematický dokument IÚ s jejími negativy. Z mezinárodní smlouvy IÚ nebude možné vybírat jen některá ustanovení, bude muset platit celistvě – i se všemi negativními dopady na naši společnost.

2. NEVYVÁŽENOST, DISKRIMINACE
IÚ poukazuje především na násilí páchané muži na ženách, ale opomíjí opačný vzorec, a taktéž násilí mezi ženami navzájem. Veškeré násilí staví IÚ jako genderově motivované násilí především ve vztahu k ženám, takže tím nálepkuje muže jako násilníka. Tímto se stává diskriminační a může být spojeno i s mnoha křivými obviněními. IÚ tedy předkládá násilí na ženách vždy jako genderově podmíněné (tj. násilí na ženě proto, že je žena), ačkoliv tomu tak vůbec být nemusí. Je totiž mnoho násilí, jehož příčinou jsou drogy, alkohol, psychické problémy a nemoci, finanční krize, majetek atd.

3. ZPOCHYBNĚNI A POSTUPNÁ LIKVIDACE RODINY (ŽENA + MUŽ + DĚTI)
IÚ deklaruje, že jejím cílem je prevence a potírání násilí na ženách, ale požaduje po státech, aby při realizaci IÚ zaváděly genderovou ideologii. Ta se snaží smazat (odbourat) rozdíly mezi muži a ženami. Pokud se tyto rozdíly podaří odstranit, tak se tím (podle zmíněné teorie) výrazně sníží i násilí páchané na ženách. Ve skutečnosti to znamená, že stát bude zasahovat do nejvnitřnějších vztahů, individuálního rozdělení úloh v manželství a do rodičovského práva na výchovu dětí. V mnoha státech již byly odstraněny pojmy „otec a matka“ a nahrazeny označením „rodič 1, rodič 2″. Německo v r. 2017 zavedlo tzv. třetí pohlaví. V některých zemích již byli sezdáni například tři gayové, tři lesby apod. Jedná se o pouhý začátek. Manželství a rodina se tak snadno mohou stát nespecifikovaným útvarem mnoha osob. Je třeba si položit otázku, jak se v takovém prostředí mohou zdravě vyvíjet děti? Psychologové jasně hovoří, že lidé, kteří ve svém dětství neprožijí lásku ze strany otce i matky, jsou mnohem více ohroženi psychickými problémy při utváření vlastní osobní identity.

4. GENDEROVÁ IDENTITA – PROTI VĚDĚ A ZDRAVÉMU ROZUMU
IÚ chce zavést do našeho právního řádu pojem genderová identita. V čl. 4 IÚ se totiž zakazuje diskriminace nejen na základě pohlaví, ale i genderové identity. Co je tím míněno? Jedná se o vlastní subjektivní identifikaci – rozhodnutí člověka podle toho, jak se v dané chvíli cítí. Údajně se nemáme fixovat pouze na mužské, případně ženské pohlaví a heterosexualitu, protože to jsou hlavní příčiny útlaku a násilí. Proto má být pohlavních identit mnohem více. Podle australské komise pro lidská práva bylo v roce 2012 cca 23 rodů (ukázka některých: muž, žena, homosexuál, bisexuál, transgender, trans, transsexuál, androgyn, agender, pansexuál, drag king, brotherboy atd.). Úplně se odbourává poznání vědy, že se rodíme jako muži a ženy s jasně danými specifickými znaky v každé tělesné buňce (chromozomy XX – žena a XY – muž).

5. ZPOCHYBNĚNÍ ALIKVIDACE TRADIC A KULTURY SPOLEČNOSTI
V čl. 12 IÚ požaduje vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, které jsou založené na stereotypním pojímání rolí mužů a žen a na podřízenosti ženy. Nejsou stanoveny žádné hranice a vymezení, lze si pod tímto představit téměř vše, včetně plnění mateřských povinností nebo manželských zvyklostí (manželství muž a žena).

6. NOVÁ STÁTNÍ IDEOLOGIE
IÚ předkládá ideologický pohled, který sice není přijímán většinou, ale přesto se jí většinová populace bude muset podřídit. Stát se ratifikací IÚ v čl. 14 zavazuje, že bude prosazovat a zohledňovat genderové hledisko na všech úrovních škol, ve státních institucích i v soukromém sektoru (sport, volnočasové aktivity, kulturní zařízení, média). Toto ovšem odporuje Listině základních práv a svobod a demokratického zřízení státu.

7. PŘEDNOST IÚ PŘED VNITROSTÁTNÍM PRÁVEM
IÚ bude prozařovat do celého právního řádu ČR. Stanoví-li naše zákony něco jiného než IÚ, bude muset platit ustanovení IÚ. Veškeré právní předpisy IÚ jsou ovšem nejednoznačné, dají se vykládat různě! IÚ bude moci nastolit genderový pohled do celého právního řádu a může se dotýkat prakticky všeho, na co si občan vzpomene. Při jejím výkladu tak může otevřít a umožnit likvidaci tradic a kulturního dědictví národa, zákaz rozdílného náboženského vyznání, likvidaci manželství a rodiny, devalvaci významu mateřství, likvidaci práva rodičů na výchovu dětí, v případě „neposlušnosti“ odebírání dětí dle příkladu norské sociální služby Barnevernet, adopci dětí homosexuály, právo na změnu pohlaví, sexuální promiskuitu a deviantní sexuální praktiky, zavírání škol, firem a institucí, které budou svoji činnost vykonávat v rozporu s genderovou ideologií.

8. NOVÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ŠKOL OD MŠ PO VŠ
Na všech úrovních vzdělávání musí být do osnov zařazen materiál k tématům: rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, genderově podmíněné násilí vůči ženám, právo na osobní integritu. To znamená, že už v MŠ a ZŠ budou dětem podsouvány určité nestereotypní role, například že děti mají právo si vybrat, jestli se cítí být dívkou nebo chlapcem, případně zvolit si novou genderovou identitu.
Závažný problém nastane, když rodiče nebudou souhlasit s výukou genderové ideologie! Jak se bude řešit tento rozpor konkrétně, není v IÚ blíže specifikováno. Stát ovšem má dle IÚ povinnost přijmout VŠECHNA potřebná opatření na účel podpory těchto změn a zásahů.

9. GREVIO – DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM IÚ
Pro kontrolu dodržování IÚ je určen monitorovací orgán GREVIO, který by měl být složen z 10 – 15 členů obou pohlaví (v současnosti tvoří pouze 10 žen!). Jedná se o orgán, jehož členové mají maximální – de facto doživotní imunitu a jejich dokumenty nepodléhají cenzuře. Mají však veliký vliv na národní legislativu, mohou získávat informace od nevládních organizací a občanské společnosti. Tzn., mohou získávat různá radikální, případně nepravdivá stanoviska (především v otázce genderové problematiky) a na tomto základě donutit ČR ke změně legislativy. Z dosavadní praxe kontroly GREVIA v jednotlivých státech, které již IÚ ratifikovaly, je zřejmé, že pohled toho monitorovacího orgánu není neutrální, ale sleduje převážně genderové hledisko.

10. VYSOKÁ FINANČNÍ NÁROČNOST
Dle IÚ musí státy vyčlenit „dostatek“ finančních ‚ prostředků na několik účelů:
finanční úhrada nákladů kontroly GREVIA, financování neziskových organizací činných v oblasti ochrany žen a prosazování zásad IÚ především gender kritérií, vytvoření nových orgánů ke splnění všech úkolů stanovených IÚ (koordinace, implementace, monitoring, vyhodnocování, vytváření statistik, informační povinnosti, průzkumy, prevence…), odškodňování obětí, zajišťování jejich potřeb včetně bydlení, vzdělání či zaměstnání, změna vzdělávání na všech úrovních, včetně MŠ. Toto vše představuje opravdu vysokou finanční náročnost – výdaje by byly hrazeny daňovými poplatníky včetně těch, kteří by s nově nastolenou politikou genderové ideologie nesouhlasili.

Podporujeme

Tuto petici proti Istanbulské úmluvě, je adresovaná poslancům českého Parlamentu, kteří nyní musí rozhodnout o její ne/ratifikaci. Petice určené jiným subjektům a podepisované na internetu nemají potřebné správné zacílení. Petici je nutné stáhnout a podepsat v papírové podobě, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 10 x ne Istanbulské úmluvě

Kratičké ohlédnutí za Vánocemi v našich kostelích

Bratři a sestry, vážení přátelé,
13. ledna skončila pro nás křesťany doba vánoční, a to je příležitost, abychom se za ní alespoň letmo poohlédli a poděkovali.
Asi každý z Vás zaznamenal vánoční bohoslužby. Svým hlasem k nim svolávaly zvony. Viděli jste jistě plakáty, kterými jsme Vás do kostela pozvali na půlnoční, Boží hod a na daší mše svaté, či na další akce, jako Zpívání koled, či Svatoštěpánské zpíváníčko, Tříkrálové žehnání domů a nebo také úplně na závěr Tříkrálový koncert, při němž zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Během Vánoc probíhala na dvou místech, tedy v Hoštce a v Liběchově sbírka na opravu varhan. Výtěžek byl bezezbytku převeden na účty veřejných sbírek, které byly právě na opravu varhan vyhlášeny. Cíli, který jsme si vytýčili, jsme tedy po Vánocích blíže v Hoštce o 6960,- Kč a v Liběchově o 7 194 Kč. Za to patří všem dárcům poděkování, a to jak těm anonymním, kteří bez okázalosti přispěli při sbírce, tak i těm, kdo přinesli svůj dar osobně, ale nepřáli si být jmenováni, neboť ten, který štědrost odplácí, stejně jejich jména zná.
Bývá zvykem poděkovat spolupořádajícím subjektům, účinkujícím, zkrátka lidem, které stejně vždy známe z plakátků, a samozřejmě i já jim děkuji. Nicméně skoro vždy se zapomíná na ty, bez nichž by nic nebylo, ale přesto stojí anonymně vzadu.
A tak bych zde rád poděkoval právě jim, všem farníkům, kteří vyzdobili a připravili kostely tak, aby v nich bylo možné setkat se s tím, jehož narození v tichosti zpřítomňoval kostelní betlém. Zároveň jim děkuji i proto, že jsou nositeli živé tradice církve, včetně té vánoční. Díky nim není kostel muzeum a betlém exponát. Myslím, že právě to je ten nejpodstatnější rozměr, o který o Vánocích jde a díky němuž je vánoční kostel přitažlivější než výstavy betlémů, či expozice týkající se lidových tradic v muzeích.
Ještě jednou tedy všem Pán Bůh Zaplať.

Rubriky: Nezařazené, Opravy, Události | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kratičké ohlédnutí za Vánocemi v našich kostelích